II Edycja projektu Klubu Integracji Społecznej w Siemianowicach Śląskich

W czerwcu 2014 r. planowana jest rekrutacja do II edycji projektu. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z liderem lub pracownikiem socjalnym pod numerem telefonu: 32 730 – 76 – 00.

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

MOPS w Siemianowicach Śląskich zakończył realizację projektu KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, uruchamiając Klub Integracji Społecznej w czerwcu 2013r. pozyskał na jego realizację środki  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Nasz Ośrodek posiadając te fundusze mógł w pełni realizować instrumenty należące do aktywizacji społecznej i zawodowej. Z działań KIS-u skorzystało 219 osób bezrobotnych w tym 42 osoby niepełnosprawne. Bazując na nabytym doświadczeniu możemy powiedzieć, że bezrobocie to trudny i złożony problem społeczny. Wymaga on kompleksowego i wielowymiarowego działania dlatego też owocnie współpracowaliśmy z Powiatowym Urzędem Pracy oraz liczną grupą specjalistów. Wymiernym efektem naszej pracy jest uzyskanie zatrudnienia przez 53 osoby  w tym  25 osób w ramach stażu zawodowego i 28 w ramach umowy o pracę. Zauważyliśmy też,  że w drugiej edycji projektu do „Klubu Integracji Społecznej” trafiało więcej chętnych, którzy z własnej inicjatywy chcieli  skorzystać z naszego wsparcia. Uczestnicy Ci wykazywali dużą motywację do działania wierząc, że oferowane  formy wsparcia przyniosą im szanse na lepsze życie a co za tym idzie stworzą perspektywy na przyszłość. Częste kontakty z uczestnikami projektu  pozwoliły nam na nawiązywanie pozytywnych  relacji.  Było to dla nas bardzo ważne i pomagało  skuteczniej tworzyć plan pracy wykorzystując odpowiednie instrumenty. Z naszego wsparcia korzystała również  młodzież i dzieci szkól podstawowych, gimnazjalnych i średnich biorąc udział w korepetycjach. Spośród wszystkich uczestników  około 140 osób podwyższyło kwalifikacje zawodowe zwiększając tym samym swoje szanse na rynku pracy. Niepełnosprawni uczestnicy projektu mogli  wyjechać na tygodniowe zajęcia z arteterapii. Tak w skrócie możemy przedstawić dwuletnią działalność Klubu Integracji Społecznej ponieważ tylko do 30 czerwca 2015r. mieliśmy  środki  z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację tego typu działań. Korzystając z okazji chcieliśmy podziękować naszym uczestnikom za wszystkie ciepłe słowa i serdeczne gesty, które dopingują nas do dalszej pracy. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich zawsze wychodzi naprzeciw osobom będącym w potrzebie wykorzystując do tego zasoby własne oraz pozyskując środki z różnych źródeł. Nadal będziemy robić wszystko by mieszkańcy Naszego miasta mieli możliwość skorzystania z różnych formy wsparcia a chęci do pracy i motywacji nam nie brakuje.

                                                                                                                                             Lider KIS  Beata Adaś

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Ostatnie działania KIS

Jeszcze tylko miesiącu czerwcu dzieci uczestników projektu mogą jeszcze skorzystać z darmowych korepetycji i poprawić wyniki w nauce. Cieszą się one nadal dużym zainteresowaniem co jest dla nas sygnałem, że bezpłatna pomoc edukacyjna jest potrzebna w naszym mieście. Dowodem na to jest fakt, że z tego wsparcia skorzystało około 38 dzieci.

Zakończyliśmy również spotkania z pracodawcami w ramach mitingów pracy, które zostały zorganizowane przez Realizatora projektu -Powiatowy Urząd Pracy. Podczas tych rozmów nasi uczestnicy mieli okazję wykorzystać swoje umiejętności dotyczące autoprezentacji oraz nawiązać kontakt z potencjalnym pracodawcą. W trakcie trwania KIS odbyły się mitingi  dla uczestników, posiadających między innymi wiedzę i umiejętności z zakresu:

 - obsługi kasy fiskalnej wraz z obsługą terminala

- kucharza małej gastronomii

- gospodarki magazynowej wspomaganej komputerem i obsługi wózka widłowego

- opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych

- ogrodnika terenów zielonych

- obsługi programów komputerowych MS OFFICE

- księgowości komputerowej z elementami kadr i płac

- operatora maszyn sprzątających

- florystki.

Efektem tych spotkań było zatrudnienie kilkoro naszych uczestników, którzy korzystając z nabytych umiejętności poprawili swoją trudną sytuację życiową.

W czerwcu trzecia grupa naszych uczestników zakończyła szkolenie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. W najbliższym czasie realizowane będą jeszcze spotkania z przedstawicielami PIP, US oraz ZUS dla tych którzy planują założyć własną firmę.

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Prowadzenie własnej firmy… to proste!

W ramach wsparcia szkoleniowo – doradczego „Klub Integracji Społecznej” zorganizował dla swoich uczestników zajęcia dotyczące zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Odbyły się one w naszej siedzibie przy ul. Topolowej. Podczas trzydziestu godzin zajęć kursanci zdobywali wiedzę na temat m.in. podjęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, form jej opodatkowania, źródeł finansowania oraz obowiązków związanych z zatrudnianiem pracowników. Uczestnicy szkolenia zostali również zapoznani z tematyką prowadzenia księgowości własnego biznesu.

Powyższe zagadnienia stanowią jedynie część zaplanowanych działań, gdyż w dalszej kolejności przewidziane są spotkania z przedstawicielami PIP, US oraz ZUS, którzy podzielą się wiedzą dotyczącą funkcjonowania gospodarki oraz wskażą pułapki mogące wpłynąć negatywnie na prowadzenie działalności gospodarczej. Kursanci będą mogli również skorzystać  ze wsparcia doradczego  organizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy. Celem doradcy będzie rozszerzenie wiedzy związanej z prowadzeniem działalności o aspekty pojawiające się w bieżącym prowadzeniu firmy, jak również wsparcie emocjonalne.

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Szkolenia podnoszące kwalifikacje uczestników

Klub Integracji Społecznej realizuje zadania należące do reintegracji społecznej i zawodowej. Uczestnicy biorący udział w projekcie to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Działania jakie prowadzimy zmierzają przede wszystkim do aktywizacji zawodowej czego przykładem są liczne szkolenia podnoszące kwalifikacje naszych uczestników. Wybór szkolenia ustalany był indywidualnie z doradcą zawodowym. Od września 2014r. około 71 osób skorzystało z następujących szkoleń:

- obsługa kasy fiskalnej wraz z obsługą terminala+ książeczka zdrowia

- kucharz małej gastronomi z minimum sanitarnym i książeczką zdrowia

- gospodarkę magazynową wspomaganą komputerem i obsługą wózka widłowego+ książeczka zdrowia

- masaż izometryczny

- opiekun osób starszych i niepełnosprawnych

- ogrodnik terenów zielonych

- prawo jazdy kat „C” + „E”

- podstawowe spawanie gazowe

- obsługa programów komputerowych MS OFFICE

- stylizacja paznokci

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Klub Integracji Społecznej w nowej odsłonie

Siedziba KIS-u nabrała wspaniałego wyglądu. Zostały zakończone prace związane z elewacją co spowodowało większe  zainteresowanie naszą działalnością. Wyremontowany z zewnątrz budynek przyciąga  teraz uwagę mieszkańców Siemianowic Śląskich. Doczekaliśmy się nowego podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Podjazd ten służy uczestnikom naszego projektu, którzy regularnie spotykają się na zajęciach w ramach prowadzonej grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych ruchowo i zburzonych psychicznie.

Opublikowano Aktualności | Skomentuj