Informacje o projekcie

W roku 2012 MOPS Siemianowice Śląskie wystąpił z wnioskiem aplikacyjnym do Wydziału EFS o dofinansowanie działań w ramach Klubu Integracji Społecznej w projekcie konkursowym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.1.  Wniosek uzyskał pozytywną ocenę w wyniku czego zostało przyznane dofinansowanie

W ramach realizacji zadań Klubu Integracji Społecznej przewiduje się:

- stałe wsparcie logistyczne związane z poszukiwaniem pracy, w tym dostęp do internetu, materiałów biurowych, drukarki, ksera.

- organizowanie szkoleń podnoszących lub zmieniających kwalifikacje zawodowe. Dla uczestników szkoleń przewidziane jest jednorazowe stypendium w wysokości 350 PLN.

- szkolenia dotyczące założenia własnej działalności gospodarczej, małej księgowości oraz stałe dyżury doradcze w zakresie wsparcia dla planowanej lub prowadzonej działalności gospodarczej.

- wparcie psychologiczne w formie terapii krótko i długoterminowej

-  indywidualne doradztwo zawodowe oraz zorganizowanie mitingów pracy.

-  indywidualne konsultacje z prawnikiem.

-  wsparcie asystentów rodziny

-  bezpłatne korepetycje i zajęcia wyrównawcze dla dzieci uczestników projektu.

Dodatkowo dla osób niepełnosprawnych organizowana będzie grupa wsparcia oraz wyjazdowe zajęcia z arteterapii.