Kto może zostać uczestnikiem projektu?

Warunki jakie muszą spełnić kandydaci na uczestników projektu:

  1. Wiek 18 – 64 lata.
  2. Osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku zarówno zarejestrowane jak i niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy.
  3. Osoby niepełnosprawne ruchowo oraz z zaburzeniami psychicznymi. Niepełnosprawność powinna być potwierdzona orzeczeniem z Miejskiego zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Nie mogą uczestniczyć osoby które mają prawo do:

- zasiłku dla bezrobotnych lub zasiłku przedemerytalnego

- renty strukturalnej lub z tytułu niezdolności do pracy

- emerytury lub świadczenia przedemerytalnego

- nauczycielskiego świadczenia przedemerytalnego